नाशिक शहरात उद्या “या” भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार

नाशिक :- गांधी नगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथुन नाशिकरोड विभागाला रॉ वॉटर पुरवठा करणारी 800 मी.मी. पी.एस.सी. पाईपलाईन उपनगर नाका, नाशिकरोड येथे मोठ्या प्रमाणावर गळती सुरु झालेली आहे. त्यामुळे दुरुस्तीचे काम सुरु केले आहे.

परंतु कामाचे स्वरुप मोठे असल्याने कामास विलंब लागणार आहे. तसेच गांधीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र आवारातील यांत्रिकी विभागातील अखत्यारीतील रॉ वॉटर आऊटलेट व्हॉल खराब झाल्याने कामास एक दिवस अधिक लागणार आहे. यामुळे नाशिक पुर्व विभागातील प्र.क्र. 16 पुर्ण प्र.क्र. 23 व 30 भागश: अशोका मार्ग, शिवाजी नगर, डि.जी.पी. नगर, आंबेडकर नगर बोधले नगर, टाकळी गांव, टाकळी गांव परीसर, रामदास स्वामी नगर, उत्तरा नगर, रवि शंकर मार्ग, पखाल रोड, ममता नगर, वडाळा गांव, विनय नगर, जयदिप नगर, रेहणुमा नगर, रॉयल कॉलनी, गणेश बाबा नगर, साईनाथ नगर, गुलशन कॉलनी, हॅपी होम कॉलनी, आनंद नगर, इ. परीसर व संपुर्ण नाशिकरोड विभागातील प्रभाग क्र. 17,18,19,20, 21 व 22 मधील पाणीपुरवठा शनिवार दि. 29 रोजीचा सकाळ सत्राचा पाणी पुरवठा होणार नाही व दुपार सत्र व सांयकाळचा पाणी पुरवठा कमी दाबाने होईल.

तरी याची नागरीकांनी नोंद घ्यावी व मनपास सहकार्य करावे, असे आवाहन मनपाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!